Webinarium | Trendy i kierunki zmian w kodeksach dobrych praktyk. Doświadczenia oraz praktyki polskiego i niemieckiego rynku

Sprawny i właściwie ułożony system ładu korporacyjnego jest fundamentem zdrowej organizacji.  

W tym bezprecedensowym czasie, w jakim przyszło nam funkcjonować, ład korporacyjny - jak również sprawność w jego stosowaniu - stają się kluczowe dla spółek notowanych na giełdzie. Organizacje, dążące do utrzymywania wysokiego poziomu ładu korporacyjnego, stoją przed wieloma wyzwaniami.

Dlatego też, jako organizatorzy Forum Rad Nadzorczych, serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w naszym webinarium. Chcielibyśmy omówić z Państwem najważniejsze aspekty dotyczące zasad ładu korporacyjnego i kodeksów dobrych praktyk spółek notowanych. Nasi eksperci zaprezentują Państwu poszczególne tematy, uwzględniając zarówno perspektywę rynku polskiego, jak i niemieckiego, działających w tym samym, dualistycznym systemie nadzoru właścicielskiego. 


Dołącz do naszego webinarium „Trendy i kierunki zmian w kodeksach dobrych praktyk. Doświadczenia oraz praktyki polskiego i niemieckiego rynku”, aby dowiedzieć się:

 • Co dokładnie oznacza “ewolucja polskiego kodeksu dobrych praktyk” (DPSN 2016)?
 • Jak wygląda w Niemczech podejście do odpowiadania na oczekiwania interesariuszy?
 • Jakie są kluczowe kwestie zaadresowane w niemieckim Kodeksie Dobrych Praktyk?
 • Jakie trendy i tematy znajdują się aktualnie na agendach rad nadzorczych niemieckich spółek giełdowych?

Webinarium jest przeznaczone dla członków rad nadzorczych oraz komitetów audytu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Webinar będzie prowadzony w języku angielskim.

Agenda webinarium 9 lipca 2020:

9:30 - 9:40 - Ewolucja i kierunki zmian polskiego kodeksu dobrych praktyk (DPSN 2016) - wprowadzenie | Piotr Borowski, Wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych

9:40 - 10:10 - Trendy i kierunki zmian na rynku niemieckim, związane z funkcjonowaniem rad nadzorczych | Kluczowe zagadnienia niemieckiego Kodeksu Dobrych Praktyk | Martin Kaspar, Dyrektor działu Usług Zarządczych w PwC Niemcy

10:10 - 11:00 - Dyskusja nt. ewolucji dobrych praktyk na polskim rynku | Moderator: Krzysztof Szułdrzyński, Partner PwC Polska, 

Goście:

 • Agnieszka Gontarek, Dyrektor Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych, kieruje pracami Komitetu konsultacyjnego GPW ds. ładu korporacyjnego,
 • Martin Kaspar, Dyrektor działu Usług Zarządczych w PwC Niemcy
 • Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

10:10 - 11:00 - Q&A. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań podczas całego panelu. Moderator uwzględni je w toku dyskusji.

Good corporate governance is a foundation attribute for a healthy organisation. 

In these unprecedented times, corporate governance - as well as its reporting - may become a more pressing issue for listed companies. Organizations that strive to have a high level of corporate governance are facing many challenges.

Therefore, as the organizers of Non-Executive Directors Forum, we strongly encourage you to participate in our webinar. We would like to discuss with you the most important aspects regarding Polish & German good practices codes, as we operate in the same two-tier board system. 


Join our webinar: "What are the main trends & directions of change in good practices codes? Polish vs German experience & practices", to find out:

 • What exactly does ‘the evolution of Polish good practices code’ mean?
 • How does the approach to dealing with stakeholders' expectations look like in Germany? 
 • What are the key issues of German Good Practices Code?
 • What are the key trends and topics on top of German Supervisory Boards agenda?

The webinar is dedicated to the members of supervisory boards as well as audit committees.

Participation is free of charge. Webinar will be held in English.

 

Meeting agenda, July 9th, 2020:

9:30 - 9:40 - Evolution and changes direction of Polish good practices code - Welcome speech | Piotr Borowski, Vice President of the Warsaw Stock Exchange

9:40 - 10:10 - Trends & directions of change on German market regarding supervisory boards | Key issues of German Good Practices Code - Martin Kaspar, Director of Board Services in PwC Germany 

10:10 - 11:00 - Panel discussion regarding the evolution of good practices on the Polish market | Moderator: Krzysztof Szułdrzyński, Partner in PwC Poland 

Panel guests:

 • Agnieszka Gontarek, Director of Issuers’ Department in Warsaw Stock Exchange, responsible for Consultative Committee on Corporate Governance 
 • Martin Kaspar, Director of Board Services in PwC Germany 
 • Mirosław Kachniewski, President of Polish Association of Listed Companies

10:10 - 11:00 - Q&A - questions may be asked during the panel, the moderator will include them in the discussion flow. 


Organizatorzy webinarium | The webinar is organized by:

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Janković-Żelazna

Agnieszka Janković-Żelazna

Starszy menedżer ds. marketingu, komunikacji i rozwoju biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 385

Milena Konieczko

Milena Konieczko

Specjalista ds. marketingu, komunikacji i rozwoju biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 50 7660

Obserwuj nas